Pi bon fason pou timoun piti (ki gen laj pou ale lekòl) lave men yo
view on EDIS
PDF-2020

Keywords

handwashing; COVID-19

How to Cite

Simonne, Amy, Nicole Monval, and Emmanuel Duvalsaint. 2020. “Pi Bon Fason Pou Timoun Piti (ki Gen Laj Pou Ale Lekòl) Lave Men Yo”. EDIS 2020 (2). https://journals.flvc.org/edis/article/view/121262.

Abstract

Jèm yo ka kache anba zong ki long ak nan men ki sal. Kenbe zong ou kout epi lave men w souvan, se aksyon ki pi enpòtan ou ka poze pou anpeche jèm mikwòb fè w tonbe malad. Jèm ki bay maladi tankou larim, grip, dyare, ak vomisman ka vinn nan men w lè w manyen objè ki nan alantou w. Moun, animal domestik, manje kri, jwèt, tè, ak tout objè nou itilize plizyè fwa pa jou, yo tout ka gen jèm mikwòb sou yo. Lè w lave men w byen li ede retire jèm mikwòb nan men w. This is the Haitian Creole version of FCS8783, Proper Hand Washing for School Children. Written by Amy Simonne, translated and reviewed by Emmanuel Jean Claude Duvalsaint and Nicole Monval, and published by the UF/IFAS Department of Family, Youth and Community Sciences, March 2020.

view on EDIS
PDF-2020
Copyright (c) 2020 UF/IFAS