Pi bon fason pou granmoun (kap pran swen lòt moun) lave men yo
view on EDIS
PDF-2020

Keywords

handwashing; COVID-19

How to Cite

Simonne, Amy, Nicole Monval, and Emmanuel Duvalsaint. 2020. “Pi Bon Fason Pou Granmoun (kap Pran Swen Lòt Moun) Lave Men Yo”. EDIS 2020 (2). https://journals.flvc.org/edis/article/view/121261.

Abstract

Lave men enpòtan pou redwi transfè jèm mikwòb ki soti nan matyè fekal oswa poupou pou ale nan bouch, ki ka lakoz maladi. Timoun piti ak granmoun aje yo gen mwens kapasite pou yo konbat jèm mikwòb pase lòt kategori moun. Kòm moun kap pran swen moun ou ka ede diminye risk maladi ki ka pwopaje nan anviwònman ki gen anpil moun lè w swiv bon jan metòd pou lave men w. This is the Haitian Creole version of FCS8782, Proper Hand Washing for Caregivers. Written by Amy Simonne, translated and reviewed by Emmanuel Jean Claude Duvalsaint and Nicole Monval, and published by the UF/IFAS Department of Family, Youth and Community Sciences, March 2020.

view on EDIS
PDF-2020
Copyright (c) 2020 UF/IFAS