Ẹlẹ́nu Rírì ati Àmù Ìyá Rẹ̀.

Abstract

Arò ̀ko ̣ yi ̀i ́ se ạ yè wò ̣ ̀ i ̀di ́ abájo ̣ ti ́ orọ̀ , è ̣ rò ̀ atì ́ is̀ e Ẹ ẹ̀ ̀bó fi mú omụ ́ layá ̀ awò n olu ̣ wa ̀ ́di ǎ ti o ̀ mọ̀ we ̀ ̣ í ṣẹ-́ ọnà aláwọ du ̀ ́du ju a ́ s̀ ạ adu ̀ ́lawó lọ̀ , ni ̣ wó n i ̣̀ gba ̀ ̀ ti ́ elẹ nu ri ̣́ rí ̀ ló ni aà mu ̀ ̀ i yà ́ re.̣̀ 2 Kayè é fí ̀ yi ̀i ́ ni ó se Ọ jọ̀ gbo ̣̀ n a ̣́ gba ̀ ̀ Rowland Abió dụ́ n ti ́ wo ́ n fi oju ̣́ sú nnu ̀ ̀kun wo o ̀ rọ̀ sụ̀ nnu ̀ ̀kun la ̀ ti ko ́ ị we ̀ í ̀jiró rò ni ̀ pa ́ àkójo, ạ ̀kosó ̣ ati iru ̀ wa ́ ́ ède ̀ li ́lò ninú ́ iṣẹ-́ ọnà awò n adu ̣ ́lawo ́ , pa ̀ ̣ à pá à ́ jùlo ̣ iṣẹ-́ ọnà awò n Ka ̣ á à ró -o-o ̀ ̣ -ji ̀ ́ire. Kóko ó rò ̣ ti ̣̀ ó jé yọ ni ̣ nú í we ̀ Ba ́ ̀ba Abi ́ ó dụ́ n, ́ lehi ̣́ n i ̀ wa ̀ ́di ti ̌ wo ́ n s ̣́ e fu ̣ n n ́ ̀kan aà ́dota o ̣́ dụ n, ni wi ́ pe ́ ó ś e pa ̣ tà ̀ki là ti ni ́ ran ́ awò n i ̣ ̀jinle ̀ ọ̀ rọ̀ ti ̣̀ ó ́jẹ́ iye ̀kan ati o ̀ mọ ị yà iś ẹ ó nạ à wò n Yoru ̣ ̀ba ni ́ gba ́ tì a ba ́ ́ n peri ́ á won is ̀ ẹ ó nạ ì sè ṇ̀ ̀bayé wo ́ nyi ̀ ̣ . Á rò ̀ko se ̣ ́kéle yi ́ ̀i ji ́ ró rò wí pé ̀ ako ́ ́lòlò iran Yoru ̀ ̀bá ti ń pe baba lati o ́ jọ ́ ̣ alayé ́ ti dayé . Í gba ̀ ̀ wo ni, ati e ̀ è se ti ́ ́ won ̣ wa be ́ rẹ̀ ạ̀ s̀ ạ ̀kasạ là ti ma ́ a fi o ́ wọ ọ́ sì jù we i ́ ṣẹ-́ ọnà ile Ka ̣̀ á à ró -o-o ̀ ̣ -ji ̀ ́ire? Ǹje ọ́ ́ dájú wi ́ pé awò n Yoru ̣ ̀bá ni ́ as̀ ạ ̀lò ewạ ̀ e ̀dè tó selẹ̀ ṇ́ ́ke jọ́ fụ̀ n a ́ yè wò ̣ ̀ iṣẹ-́ ọnà wọnyí ni ̀ ́ ekụ̀ n re ́ rẹ́ ? Bi ̣́ ́ ó bá je be ̣́ é ̣, emi ni a ̣̀ wò n oju ̣ ́lowo ́ ́ ewạ ̀ èdè wonyi ̣ ? ́ Bawo ni a s ́ e le ̣ ̀ mú won lo ̣ ? Ǹ ̀je a tile ̣́ lẹ̀ ̀ ko ̣ igilango ̣ Yorùbá si ́le ni ̣̀ ́ onạ̀ ̀ ti ́ ó kun oju ́ ́ iwo ̀ n, ni ̣̀ ́ ekụ̀ nre ́ rẹ́ ạ́ ti ni ̀ ́ ohun ti ̀ ́ ó fa ogbo ̣ n yo ́ ̣ ̣ fun a ́ gbe ̀ yé wọ̀ ̀ awò n is ̣ ẹ ́ ̣ onạ ti ̀ ó gba ́ mu ́ ś ẹ wo ́ nyi ̣̀ ? Ki ́ ni e ́ rò à wò n a ̣ gba ̀ oni ̀ ś ẹ ọ nạ bi ̀ ́i Bàbá Lami ̀ ́di ̀ Fáké ̣ye ̣ nipa a ́ ̀bá ki ́ á maa fi a ́ s̀ a ạ ti e ̀ rò ̀ Eè ̀bó se ạ ̀kawe ̀ ́ ati a ̀ ̀layè ́ iṣẹ-́ ọnà awò n Yoru ̣ ̀ba? Ń ̀je ọ́ ́ bà ni àbi ́ ó ti bàje tạ́ n porongodo, ti ́ ́ asọ ọ̀ ̀ si ̀ le ba ̀ Ó mọ yẹ́ mo ̣ ? Í ̣ wò nyi ̀ ̣ ni i ̌ wò nba ko ̣̀ ́ko di ́ é ni ̣̀ nú í ̀fomi-jomi-tooro-orọ̀ ti ̣̀ ́ ó jeyọ ̣ ninú ́ arò ̀ko ̣ yi ̀i ́ nipa pabambari ́ ̀ orọ̀ ti ̣̀ ́ Baba Abió dụ́ n so ́ kale ̣̀ ni ̣̀ nú ́ iwe ̀ ́ tuntun yi ̀i.

 

https://doi.org/10.32473/ysr.v2i2.130126
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Metrics

Metrics Loading ...