An, Xincheng, Guangdong Entomological Institute, Guangzhou 510260, China