Xu, Sheng-Quan, Institute of Zoology, Shaanxi Normal University, Xi’an 710062, China, China