Abney, Mark R., University of Georgia, Department of Entomology, Tifton, Georgia 31793, USA, United States