Seymour, N., M. Yavelak, C. Christian, B. Chapman, E. Duvalsaint, and M. Danyluk. “Sekirite Alimantè Ak COVID-19 : Kesyon Yo Poze Souvan : Eske Kowona Viris Se Yon Pwoblèm Nan Pwodiksyon Fwi Ak Legim”. EDIS, Vol. 2020, May 2020, https://journals.flvc.org/edis/article/view/121998.