Ginori, Julian, Heqiang Huo, Zhanao Deng, and Sandra Wilson. 2022. “A Beginner’s Guide to Begonias: Vegetative Propagation: ENH1357/EP621, 5/2021”. EDIS 2022 (3). Gainesville, FL. https://doi.org/10.32473/edis-ep621-2022.