Gilman, Edward F. 2004. “Abelia X Grandiflora: FPS 001/FP001, 10/1999”. EDIS 2004 (15). Gainesville, FL. https://doi.org/10.32473/edis-fp001-2003.