Stall, W. M. (2007). Weed Control in Tomato: HS200/WG040, rev. 11/2007. EDIS, 2007(20). https://doi.org/10.32473/edis-wg040-2007