Gilman, E. F. (2004). Abelia x grandiflora ’Edward Goucher’: FPS002/FP002, 10/1999. EDIS, 2004(15). https://doi.org/10.32473/edis-fp002-2003