(1)
Seymour, N.; Yavelak, M.; Christian, C.; Chapman, B.; Duvalsaint, E.; Danyluk, M. Sekirite Alimantè Ak COVID-19 : Kesyon Yo Poze Souvan : Eske Kowona Viris Se Yon Pwoblèm Nan Pwodiksyon Fwi Ak Legim. EDIS 2020, 2020.