(1)
Lewis, D. Lime Swallowtail, Chequered Swallowtail, Citrus Swallowtail Papilio Demoleus Linnaeus (Insecta: Lipidoptera: Papilionidae). EDIS 2009, 2009.