(1)
Borowski, R.; Arthur Choi. On Bounding the Behavior of a Neuron. FLAIRS 2023, 36.